ลูกศิษย์โจดอย ที่ประสบความสำเร็จ ในด้านการงาน

 

 

   
 
CompTIA Security+
 
Name
Series
CODE Exam Date Pass
1.คุณสิทธิพร เฉลียวกลาง
(รุ่นที่ 4)
COMP001021099804 สอบผ่านวันที่ 15 ธันวาคม 2559
774
2.คุณณัฐธีร์ พร้อมมูล
(รุ่นที่ 2)
COMP001021100264 สอบผ่านวันที่ 12 มกราคม 2560
785
3.คุณเอกชัย สาระชีพ
(รุ่นที่ 1)
COMP001021136611 สอบผ่านวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
760
4.คุณวราเทพ เพ็ชรพินิจ
(รุ่นที่ 2)
COMP001021136611 สอบผ่านวันที่ 7 เมษายน 2560
758
5.คุณสุนิภา หังสนาวิน
(รุ่นที่ 6)
COMP001021220949 สอบผ่านวันที่ 8 กันยายน 2560
807
6.คุณยุทธพล วิเชียรอินทร์
(รุ่นที่ 6)
COMP001021224883 สอบผ่านวันที่ 15 กันยายน 2560
790
7.คุณพิสุทธิ์ นวลศิริ
(รุ่นที่ -)
ID-Pending สอบผ่านวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
750