Home by jodoi

 

 
***ตอนนี้เครื่องสอบมี 2 เครื่อง สามารถจองสอบได้ในเวลาเดียวกัน Tel.02-061-6854 ***
เปิดทำการ 08.30-17.00 น.
*** Voucher สอบ มีอายุ 1 ปี รบกวนติดต่อก่อนวันหมดอายุเพื่อรักษาสิทธิ์ในการสอบ ***
Email : kiratikarn@jodoi.com

 

*ในกรณีของลูกค้านามบริษัท*

จะต้องทำการชำระเงินก่อนวันสอบอย่างน้อย 4 วันทำการ

และสามารถ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ภายในเดือนที่ชำระเงินเท่านั้น

 

 

 

ตอนนี้มีลูกศิษย์ที่สอบผ่าน CCNA มากกว่า 1000 คนแล้ว รายชื่อผู้สอบผ่าน Click