บริษัทที่เคยร่วมงานกับโจดอย

 

             
             
     
 

บริษัท กิ่วไป้(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด

บริษัท กู๊ดเซอร์วิส คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เกมเวิลด์ จำกัด

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด

   
     
 

บริษัท ชินเอพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

MC AGRO-CHEMICALS CO.,LTD

บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด

บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด

บริษัท พระราม 3 ฮอนด้ า คาร์ ส์ จำกัด

   
     
 

บริษัท เยียร์แอพไพรซัล จำกัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)

บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท ลัคกี้สไมล์ ดอท คอม จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเซีย จำกัด

   
     
 

บริษัท วายเอสเทค (ไทยแลนด์)

บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์

บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

   
     
 

บริษัท ซีดีจี ไมโครซิสเต็มส์จำกัด

บริษัท ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เทอร์ โบแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ปภพ จำกัด

บริษัท โปรคอม เซ็นเตอร์ จำกัด

   
     
 

บริษัท โฟแมกซ์ จำกัด

บริษัท รีเจ้นท์เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เลิร์นเทค จำกัด

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

บริษัท วิสดัม เน็ทเวิร์ค จำกัด

   
     
 

บริษัท ศรีชลธร จำกัด

บริษัท สแปนด์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

   
     
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
     
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)

   
     
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน

โรงเรียน ถนอมพิศวิทยา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

   
     
 

33D Networks (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท ออสสิริส ฟิ วเจอร์ส จ ากัด

ธนาคารออมสิน

บริษัท โปรเวิร์ลเน็ต จ ากัด

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

   
               

 

   

 

1

2

3