CCNA by Jodoi ทำงานได้จริง สอบผ่าน 100%

วีดีโอสัมภาษณ์ลูกศิษย์

 

 

เรียน Online กับทางโจดอย

 

 

ภาพปิดคอร์ส

 

CCNA รุ่นที่ 461

CCNA รุ่นที่ 460

CCNA รุ่นที่ 459

CCNA รุ่นที่ 458

Pre-CCNA รุ่นที่ 114

Pre-CCNA รุ่นที่ 113

Security+ รุ่นที่ 52

Security+ รุ่นที่ 51

Linux รุ่นที่ 68

Linux รุ่นที่ 67

CCNP ENCOR รุ่นที่ 9

CCNP ENCOR รุ่นที่ 8

 

 

 

Training Course

 

 

 

 

......More.....

 

ความจำเป็นในการสอบ cert

 

Step Get Certified

 


......More.....


......More.....

 

 

 

 
วีดีโอสัมภาษณ์ลูกศิษย์
Mr.Shee Zher Ng รุ่นที่ 42
คุณมนตรี งามวงศ์
ขอนแก่น by Jodoi มาจากเวียงจันทน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมงานโจดอยได้เปิดอบรมหลักสูตร Network & Cyber Security ภูเก็ต รุ่นที่ 1 วันที่ 10-12 มิย. 2567 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ทีมงานโจดอยได้เปิดอบรมหลักสูตร CCNA นอกสถานที่ ณ เมืองหลวง เวียงจันทน์ ประเทศลาว วันที่ 4-8 มีนาคม 2567
ทีมงานโจดอยได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตร CCNA นอกสถานที่ ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ วันที่ 12-16 ก.พ. 2567
ทีมงานโจดอยได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตร CCNA อบรมที่ มอ.หาดใหญ่ สานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 15-19 มต. 2567
ทีมงานโจดอยได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตร CCNA อบรมที่ เหมืองแร่ LXML - SEPON ประเทศลาว วันที่ 6-9 ม.ค. 2567
ทีมงานโจดอยได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตร Network & Cyber Security มทร.ศรีวิชัย วิทาเขตตรัง13-15 ธค.66
ทีมงานโจดอยได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตร Switch Special ที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ วันที่ 12-12-66
ทีมงานโจดอยได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตร CCNA บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด วันที่ 20-24 พย. 2566
ทีมงานโจดอยได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตร CCNA ที่ตึก CAT Telecom วันที่ 30ตค-3พย66
ทีมงานโจดอย จัดอบรมหลักสูตร CCNA และ CompTIA ที่ประเทศลาว ในเมืองหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 6-13 พย. 66
CCNA 6-10 พย. 2566
CompTIA Sec+ 11-13 พย. 2566
อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร กรรมการผู้จัดการ
บริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด (JODOI)
และ อุปนายกสมาคม Cipat เข้าร่วมพิธีลงนาม กับกระทรวงแรงงาน

อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร กรรมการผู้จัดการ
บริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด (JODOI)
เข้าร่วมเป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ (Endorsement Board)
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กับสถาบันคุณาวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร กรรมการผู้จัดการ
บริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด (JODOI)
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์อังศุสิงห์ ชั้น 10
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องของการเชื่อมโยงสมรรถนะตำแหน่งงานด้านดิจิทัล
ได้แก่ กิจกรรม Work shop เพื่อการอภิปรายการเชื่อมโยง
สมรรถนะตำแหน่งงานด้านดิจิทัล และหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลระดับสูงซึ่งกำหนดไว้จำนวน 14 หลักสูตร
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของปี 2567
อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร กรรมการผู้จัดการบริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด (JODOI)
และตำแหน่งอุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)
ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ ฟอร์ติเน็ต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Link1 Link2
อาจารย์เกรียงไกร นามโคตร (CTO)
และอาจารย์พรหมาสตร์ นามโคตร (CFO)
บริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด (JODOI)
สอนหลักสูตร Pre CCNA ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2566
วิทยาเขตตรัง วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566
บริษัท โจดอย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอน Pre-CCNA ที่ SCG ระยอง วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566
   

 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) คณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตเเละพัฒนากำลังคนสาขาอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารเเละดิจิทัลคอนเทนต์ ภายใต้คณะอนุกรรมการ
บริหารเเละกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน
และสมาคมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ได้จัดฝึกอบรม (ออนไลน์)
หลักสูตร Network และ Security ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึง 13 กันยายน 2564 อบรมให้กับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3 รุ่น
 
รุ่นที่1 รุ่นที่2 รุ่นที่3
31 ส.ค. , 1-2 ก.ย. 2564 6-8 ก.ย. 2564 9-10,13 ก.ย. 2564
สถาบันโจดอย เปิดฝึกอบรมหลักสูตร Cyber securityให้กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรูปแบบออนไลน์ ในโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิษณุโลก
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสงขลา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอยุธยา 1.
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอยุธยา 2.
 

 

   

 

  พิธีลงนามทำสัญญา MOU ร่มกับ Lao IT Service Center
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ เวียงจันทน์ ประเทศลาว

 

 

 

 

  พิธีลงนามทำสัญญา MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
  วันที่ 1 สิงหาคม 2565
  หัวข้อข่าว (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)
  หัวข้อข่าว (ทีซีนิวส์สเตชั่น)

 

 

การสอบ IT Certifications สำหรับปี 2021 โดย Mr.Jodoi

   

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงาน Cyber Security มีอะไรบ้าง

   
 

 

 

 

 

การสอบ IT Certifications สำหรับปี 2021 โดย Mr.Jodoi

   

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงาน Cyber Security มีอะไรบ้าง

   
 
 
 

ศิษย์สอบผ่าน CCNA ล่าสุดดูได้ที่ Facebook สถาบันอบรมโจดอย

 

ศิษย์สอบผ่าน CompTIA Security+ ล่าสุดดูได้ที่ Facebook สถาบันอบรมโจดอย

 

รายชื่อคนสอบผ่าน CCNA (ข้อมูลเก่า)
รายชื่อคนสอบผ่าน CompTIA Security+ (ข้อมูลเก่า)
ปัจจุบัน บริษัทโจดอย เปิดสอน CCNA มาแล้วกว่า 431 รุ่น

 

แนะนำหลักสูตร

   
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำงานสาย IT หรือต้องการย้ายสายงานมาทำงานทางด้าน Network และเป้าหมายคือการสอบ Cert. CCNA หลังจาก จบหลักสูตรนี้แล้ว หลักสูตร แนะนำต่อไปคือหลักสูตร CCNA R&S by Jodoi และหลักสูตร Linux Admin by Jodoi  
 
  หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานสาย Network และต้องการสอบ Cert. CCNA ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ ควรผ่านหลักสูตร Beginning Network Admin by Jodoi ( Pre-CCNA) 3 days มาก่อน หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Network มาแล้ว อย่าง น้อย 2 ปี หรือเรียนมาทางสาย IT โดยตรง หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว หลักสูตร แนะนำ ต่อไปคือหลักสูตร CCNP Route by Jodoi และหลักสูตร CCNP Switch by Jodoi
ศิษย์สถาบันโจดอย สามารถสอบผ่าน CCNA R&S แล้วมากกว่า 500 คน
 
 
  หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการ ดูแลและแก้ไข Linux Server ในองค์กรของท่าน หรือ ให้บริการแก่ลูกค้า ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ ควรผ่านหลักสูตร Beginninig Network Admin by Jodoi (Pre-CCNA) -3 Day มาก่อนหรืแ มีประสบการณ์ทำงาน เกี่ยวกับ Linux Server เบื้องต้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ server ประเภทต่างๆเช่น Mail Server, DNS Server , Proxy Server, FTP Server , etc. และยังมีหลักสูตรอื่นๆอีกมากมาย  
   
  CompTIA Security+ เหมาะสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งทางด้านไอที่ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับงานเทคนิคทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย เช่น IT Support, System Engineer, Network Engineer, IT Auditor, IT Manager, System Manager, Network Manager, IT Project Manager ตลอดจนผู้ที่ทางานทางด้านพัฒนาโปรแกรม เช่น Programmer, System Analyst เป็นต้น  
     
   
  เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network Security และ Cyber Security โดยเน้นการทำ Lab (Workshop) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษ เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง  
     

 

 

 

  Jodoi Day 2018 Network & Cyber Security
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561

 

 

รายการ " IT BY JODOI "
ออกอากาศทางช่อง Bangkok TV ในเครือของเจริญเคเบิลทีวี

เวลา 11.30 น. - 12.00 และ 21.30 น.-22.00 น. ทุกวันนแ

 

 

 

Tape 2    

 

 

 

Tape 1    

 

รายการ " CAT IT Academy "
พิชิต CCNA โดย คุณเกรียงศักดิ์ นามโคตร JODOI IT&Service Co.,Ltd.
Tape 1
Tape 2

 

Basic Network สำหรับมือใหม่สาย IT

CompTIA Authorized Partner

 

 

VDO IP Version 4
VDO Basic Project |

VDO Basic Network Command
VDO Basic Linux Command
VDO Basic Network